Egenkontroll

Allt du behöver veta om fastigheter


Egenkontroll är ett förebyggande ständigt pågående arbete där du som fastighetsägare löpande ska planera och kontrol­lera din verksamhet för att motverka och förebygga hälsoproblem hos dina boende eller skador på mil­jön.

Exempel på kontrollpunkter som ingår i egenkontrollen är bland annat avfall, brand, buller, ventilation, radon, kemiska produkter, hissar, kyla och skadedjur.

Initialt bör en riskinventering göras i varje fastighet. Riskinventeringen är en grundläggande dokumentation och underlättar för vidare egenkontrollsarbete.

Egenkontrollen innebär också att dokumentation och rutiner ska finnas för kontrollpunkter som kan utgöra risker för människors hälsa eller för miljön. Även ansvarsfördelning inom organisationen för frågor gällande hälsa och miljö ska dokumenteras. Det är kommunen som är tillsynsmyn­digheten och de har i uppgift att granska och bedöma hur egenkontrollen följs, men även att ge råd och stöd.